Poročilo GREVIO o izvajanju konvencije Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju v družini (Istanbulske konvencije) s strani Republike Slovenije

GREVIO je Skupina strokovnjakov za ukrepanje proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini, ki je ustanovljena na podlagi 66. člena Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju v družini (Istanbulska konvencija). GREVIO je ustanovljen za spremljanje stanja in evalvacijo upoštevanja standardov Istanbulske konvencije s strani držav podpisnic konvencije, ter za podajanje priporočil za sprejemanje ukrepov za izboljšanje stanja na področju nasilja nad ženskami in družinskega nasilja.

V oktobru 2021 je bila Republika Slovenija deležna javne objave prvega temeljnega poročila o stanju preprečevanja nasilja nad ženskami in boja proti nasilju v družini s strani GREVIA.

Poročilo izpostavlja tako opažen napredek, kot tudi področja, kjer bo potrebno sprejeti nadaljne ukrepe za izboljšanje stanja.

Ironično, in navkljub drugačni percepciji, kot jo je mogoče dobiti iz slovenskih medijev, poročilo izpostavlja, da ima pojavnost nasilja v družini v postopkih, kjer se odloča o izvrševanju starševskih upravičenj, razmeroma minorno, če sploh kakšno, težo. Izpostavlja se, da slovenska sodišča pri odločanju o stikih prioritizirajo storilčevo pravico do stika z otrokom, pred pravico žrtve družinskega nasilja do varnosti.

GREVIO opozarja, da se družinsko nasilje ne konča z razhodom, ampak se običajno dodatno intenzivira, ko se žrtev odloči zapustiti nasilnega partnerja. V skrajnih primerih se lahko nasilje v družini konča tudi s smrtjo. Poročilo izpostavlja, da obstaja potreba po natančni presoji primerov dodelitve otrok in določitve stikov, kadar obstaja zgodovina nasilja in s tem možnost zlorab tudi po razvezi. GREVIO Republiki Sloveniji izrecno priporoča izvajanje učinkovitejšega usposabljanja in izobraževanja za družinske sodnike.

PEND opažamo, da je pred časom prišlo do zasuka sodne prakse pri obravnavi družinskega nasilja, potem ko je postalo jasno, da se navedbe o družinskem nasilju zlorabljajo, tako s strani nekaterih odvetnikov kot tudi nekaterih združenj za boj proti družinskemu nasilju, za pridobitev prednosti pri odločanju o starševskih upravičenjih. Sami žal ugotavljamo, da je nedopusten zasuk sodne prakse v minimaliziranje problematike družinskega nasilja, na katerega opozarja tudi GREVIO, dejansko posledica neusposobljenosti za obravnavo te tematike tako zaposlenih na CSD, zdravstvenih domovih in šolah, kakor tudi samih družinskih sodnikov. Skratka, zlorabe instituta družinskega nasilja na eni strani, ter na drugi strani minimaliziranje problematike, sta dve strani istega problema, neusposobljenosti odločevalcev, ki posledično niso sposobni odločati od primera do primera. Opažamo pa tudi, da v Republiki Sloveniji skoraj ni strokovnjakov, ki bi se na to temo res spoznali in bi na kontinuirani osnovi skrbeli za usposabljanje.

V PEND si prizadevamo to vrzel v znanju in usposabljanju zapolniti, tako, da bomo pripeljali tako tuje strokovnjake, kot tudi da bomo sami razvijali svoje programe usposabljanja. Seveda na evidence based osnovi.

Povezava do Poročila GREVIO


»