Novosti

P.E.N.D Slovenija, Društvo za preprečevanje nasilja v športu in družini

Predsednica društva PEND o vlogi pooblaščencev mladoletnih žrtev kaznivih dejanj z elementi spolnega nasilja v reviji Ona, številka 35, 6. 9. 2022.

“Javno pozivanje k identifikaciji prijavitelja kaznivega dejanja, ki se preganja celo po uradni dolžnosti, so povsem nepotrebni in celo kontraproduktivni za začetek predkazenskega in kazenskega postopka, dejansko pa lahko žrtve od prijave kaznivih dejanj z elementi spolnega nasilja celo odvračajo.

Spolne zlorabe so izjemno čustvena tema, vendar pa pomoč iz sočutja brez znanja, po naših izkušnjah, povzroči precej škode, tudi sekundarno viktimizacijo.

Mladoletni oškodovanec mora imeti ves čas od uvedbe kazenskega postopka pooblaščenca, ki skrbi za njegove pravice in interese, še posebej v zvezi z zaščitno njegove integritete med zaslišanjem pred sodiščem in uveljavljanjem premoženjskopravnega zahtevka.”

P.E.N.D Slovenija, Društvo za preprečevanje nasilja v športu in družini

S 1.septembrom 2022 pričnejo veljati spremembe in dopolnitve Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu glede pridobitve pravice do nadomestila preživnine.

S 1. septembrom 2022 tek izvršilnega postopka zaradi neplačevanja preživnine ni več nujni pogoj za pridobitev nadomestila pri Skladu.

Kadar izvršilni postopek zaradi neplačila preživnine ni v teku, Sklad pozove zavezanca, da se izjavi o zahtevku za nadomestilu.
Kako bo v praksi zaživela in se izvajala novota, bomo spremljali.

P.E.N.D Slovenija, Društvo za preprečevanje nasilja v športu in družini

V Sloveniji se je ponovno zgodil femicid

V Sloveniji se je ponovno zgodil femicid. Število femicidov v zadnjih letih narašča. 2019/4, 2020/7, 2021/8, letos že 5.

CSD je pristojen za obravnavo nasilja v družini, prav tako je pristojen tudi za podajo predloga in strokovnega mnenja sodišču, komu naj se otroka, ki je na brutalen način ostal brez staršev, zaupa v rejništvo.

Obravnava nasilja v družini je sistemski problem, ki ga generira popolna odsotnost meritornih nadzornih mehanizmov nad delom CSD. CSD imajo v svojih rokah skoncentrirane preveč pristojnosti in medsebojno nezdružljivih vlog brez nadzora.

P.E.N.D meni, da bi s kompetentno in pravočasno obravnavo nasilja v družini lahko preprečili tudi femicid …

P.E.N.D Slovenija, Društvo za preprečevanje nasilja v športu in družini

Sodba Evropskega sodišča za človekove pravice

Evropsko sodišče za človekove pravice je 24. februarja 2022 sprejelo odločitev v zadevi A.U. in ostali ter Slovenija in J.M. proti Slovenija.

Evropsko sodišče je v odločitvi ugotovilo, da sta obe pritožbi očitno neutemeljeni, natančneje, da Republika Slovenija ne krši (sistemsko) pravice do družinskega življenja razvezanim očetom. Evropsko sodišče je izpostavilo, da vprašanje dodelitve otrok v varstvo in vzgojo s strani sodišč, sodi v široko diskrecijsko polje proste presoje držav, ter da v obeh primerih to polje proste presoje ni bilo prekoračeno. Glede vprašanja morebitne sistemske diskriminacije, pa je evropsko sodišče pojasnilo, da so predloženi podatki premalo verodostojni, da bi se dalo na njihovi podlagi odločati.

 

Povezava:

P.E.N.D Slovenija, Društvo za preprečevanje nasilja v športu in družini

Resolucija o športu

Evropsko sodišče za človekove pravice je 24. februarja 2022 sprejelo odločitev v zadevi A.U. in ostali ter Slovenija in J.M. proti Slovenija.
Evropsko sodišče je v odločitvi ugotovilo, da sta obe pritožbi očitno neutemeljeni, natančneje, da Republika Slovenija ne krši (sistemsko) pravice do družinskega življenja razvezanim očetom. Evropsko sodišče je izpostavilo, da vprašanje dodelitve otrok v varstvo in vzgojo s strani sodišč, sodi v široko diskrecijsko polje proste presoje držav, ter da v obeh primerih to polje proste presoje ni bilo prekoračeno. Glede vprašanja morebitne sistemske diskriminacije, pa je evropsko sodišče pojasnilo, da so predloženi podatki premalo verodostojni, da bi se dalo na njihovi podlagi odločati.

Povezava do dokumenta

P.E.N.D Slovenija, Društvo za preprečevanje nasilja v športu in družini

Resolucija Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o ključnih značilnostih evropskega modela športa

Resolucija je prvi dokument, ki na ravni Evropske unije in držav članic naslavlja vprašanje zaščite Evropskega modela športa, kot evropske vrednote. Ugotavlja in izpostavlja, da se organizirani šport v Evropi sooča z notranjimi in zunanjimi grožnjami, kot so slabo upravljanje, korupcija, prirejanje športnih rezultatov, finančna nestabilnost, kršitve človekovih pravic, doping, rasizem, nasilje, neenakost spolov, vse večja komercializacija in težnja po nakupu in ne usposabljanju mladih športnikov. (več …)

P.E.N.D Slovenija, Društvo za preprečevanje nasilja v športu in družini

Poročilo GREVIO o izvajanju konvencije Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju v družini (Istanbulske konvencije) s strani Republike Slovenije

GREVIO je Skupina strokovnjakov za ukrepanje proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini, ki je ustanovljena na podlagi 66. člena Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju v družini (Istanbulska konvencija). GREVIO je ustanovljen za spremljanje stanja in evalvacijo upoštevanja standardov Istanbulske konvencije s strani držav podpisnic konvencije, ter za podajanje priporočil za sprejemanje ukrepov za izboljšanje stanja na področju nasilja nad ženskami in družinskega nasilja.

(več …)